Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą firmą prześlij do nas wypełniony formularz.

Po analizie zapotrzebowania oraz preferencji klienta, z uwzględnieniem budżetu i wskazówek, sztab profesjonalnych handlowców i architektów przygotowuje propozycję aranżacji biura wykorzystując meble z naszej oferty, które swoim stylem, trwałością i funkcjonalnością wprowadzają każde biuro w przyszłość.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej ekspozycji
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

ERGOSYSTEM Sp. J.
R. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr
Ul. Władysława Jagiełły 34
02-495 Warszawa

NIP:527-22-77-273

Komórka: +48 666 029 167

E-mail: emeble@ergosystem.pl

UWAGA! Od 01.01.2022r zmiana adresu salonu:
UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 34, 02-495 WARSZAWA

 

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERGOSYSTEM Sp. J. Makuch, M. Wolski, J. Wiatr, ul. Władysława Jagiełły 34, 02-495 Warszawa.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail biuro@ergosystem.pl lub pisemnie na adres: ul. Władysława Jagiełły 34, 02-495 Warszawa.
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i zameldowania, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe i zostały mu udostępnione bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub przez Pani / Pana pracodawcę lub podmiot, z którym Pani / Pan współpracuje, realizując na rzecz Administratora określone usługi, dostawy lub inne zobowiązania wynikające z zawartych umów.
  4. Administrator przetwarza Pani / Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c,f RODO, w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:                                                                                                                                        a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celach finansowo – księgowych i archiwizacji,          b) wykonanie umowy lub nawiązanie stosunków biznesowych przed jej zawarciem,                                                                                                                                                      c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak:                                                                                                                            umożliwienie prawidłowej realizacji umowy, w tym sprawnej komunikacji pomiędzy osobami dedykowanymi do realizacji zawartych umów,                                          ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,                                                                                                                                                                               weryfikacja kontrahentów, w tym zapobieganie oszustwom.
  1. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
  2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  3. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia współpracy.
  6. Odbiorcami Pani / Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Skontaktuj się

Formularz